Zwroty

§ 6 Odstąpienie od umowy
• Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
• W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
• W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. wiadomość na pocztę email sklep@lawendowaszafa.com.pl, Messenger podłączony do konta www.lawendowaszafa.com.pl na Facebooku lub pismo na adres prowadzonej działalności: Wierzbowa 3/1 63-004 Gowarzewo.
• Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient może skorzystać z formularza odstąpienia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego, jako załącznik do tego regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Klient może przygotować swój dokument.
• Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
• Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu.
• Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
• Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
• Przesyłany towar nie może nosić śladów użytkowania.
• Zwrot płatności:

a) sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę.
b) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

• Sprzedawca może wstrzymać się z zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczeniem przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
• Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

• Bez względu na to w jaki sposób Konsument zwraca towar powinien on zostać zapakowany w odpowiedni sposób, uniemożliwiający uszkodzenie w trakcie transportu.

• Zwracany towar zostanie przyjęty wtedy gdy będzie on odesłany z kompletną zawartością (również gratisy, upominki itp.), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i z nienaruszonymi metkami.

• W przypadku zwrotu towaru lub części towaru objętego promocją „wysyłka gratis” ( przy zakupie za minimum 159 zł) od kwoty zwrotu za odesłany towar odliczana jest kwota za przesyłkę (którą poniósł sprzedawca) – jeśli towar, który pozostał u Konsumenta jest o wartości poniżej 159 zł.

• Oferta wyprzedażowa nie podlega zwrotom

ZAŁĄCZNIK numer 2: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: ……………………………. [dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska
Ul. Wierzbowa 3/1 63-004 Gowarzewo
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy/zamówienia nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Powód zwrotu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł …………………………………………………………………………………(słownie złotych) poprzez:
o przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
o na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

Wersja do pobrania/do druku