Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Lawendowa Szafa

Obowiązuje od: 2 maja 2022

§ 1 Postanowienia ogólne

• Sklep online jest dostępny pod adresem internetowym: www.lawendowaszafa.com.pl
prowadzony jest przez Anna Krzymieniewska
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 668-169-80-50, REGON 521710630
• Ze sprzedawcą możesz skontaktować się pod adresem poczty e-mail: sklep@lawendowaszafa.com.pl oraz pod adresem prowadzenia działalności gospodarczej tj. 63-004 Gowarzewo, ul. Wierzbowa 3/1
• Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy oraz zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę, zasady realizacji zamówień, zasady postępowania reklamacyjnego oraz zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.
• Regulamin jest sporządzony w języku polskim i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
• W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem Zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.
• Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem, www.lawendowaszafa.com.pl a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
• Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w grupie sprzedażowej są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczania Klientowi Produktów bez wad.
• Niniejszy regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego na odległość – drogą mailową, przez Messenger, poprzez wiadomość na Instagramie lub telefoniczną.
• Klient jest zobowiązany do korzystania ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

§ 2 Definicje

SKLEP ONLINE – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.lawendowaszafa.com.pl
• Ze sprzedawcą możesz skontaktować się pod adresem poczty e-mail: sklep@lawendowaszafa.com.pl oraz pod adresem prowadzenia działalności gospodarczej tj. 63-004 Gowarzewo, ul. Wierzbowa 3/1.
• PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna na grupie sprzedażowej, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności sklepu.
SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 668-169-80-50, REGON 521710630
• KONTAKT – Ze sprzedawcą możesz skontaktować się pod adresem poczty e-mail: sklep@lawendowaszafa.com.pl oraz pod adresem prowadzenia działalności gospodarczej tj. 63-004 Gowarzewo, ul. Wierzbowa 3/1, telefon: 574-251-884.
• KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabywa od Sprzedawcy produkty za pośrednictwem sklepu lub wiadomości mailowych, wiadomości poprzez Messenger lub telefonicznie.
• KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
• PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która nabywa Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
• PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
• DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy.
• REGULAMIN – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składania Zamówień i dokonywania zakupów produktów i zawierania Umów sprzedaży.
• UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Online.
• ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
• ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – Zamówienie niestandardowe, niebędące elementem stałej oferty, wykonywane na wyraźne życzenie Klienta z uwzględnieniem modyfikacji, personalizacji, indywidualnego doboru tkanin, rozmiarów, parametrów Produktu, nie podlegające prawu do zwrotu.
• KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
• USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
• RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

§ 3 Zamówienia

• Informacje o Produktach prezentowane w sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
• Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
• Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
• Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) Zamówienie poprzez wiadomość mailową pod adresem sklep@lawendowaszafa.com.pl
b) Złożenie zamówienia poprzez wiadomość poprzez aplikację Messenger, powiązaną z kontem www.lawendowaszfa.com.pl
c) Złożenie zamówienia poprzez telefon pod numerem telefonu 574-251-884
d) Złożenie zamówienia po wcześniejszej Rejestracji, za pośrednictwem konta klienta
e) Złożenia zamówienia bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia.
• Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaakceptowanie go.
• Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości zwrotnej.
• Cena Produktu podawana jest w złotych polskich. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Do ceny zostaje naliczony koszt wysyłki. Informacje o całkowitej wartości są podawane Klientowi przed ostatecznym potwierdzeniem złożenia zamówienia
• Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia w sklepie www.lawendowaszafa.com.pl”
• Wiadomość ta będzie potwierdzała otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Wiadomość ta nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty Klienta, czyli zawarcia Umowy sprzedaży.
• Następnie Sprzedawca prześle do Klienta wiadomość z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji, terminie wysyłki i rozpoczęciu realizacji Zamówienia zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia w www.lawendowaszfa.com.pl”
Wiadomość ta stanowi przyjęcie oferty Klienta. Jeśli sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu złożonej przez niego oferty, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
• Jeśli sprzedawca nie będzie miała możliwości przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta w całości lub w części, wówczas prześle do niego wiadomość z informacją o odmowie przyjęcia oferty Klienta i anulowaniu Zamówienia w całości lub w części. W zakresie, w którym Zamówienie zostało anulowane, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
• Realizacja Zamówienia następuje w czasie określonym w opisie danego Produktu, zazwyczaj w ciągu 1-3 dni roboczych.
• Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością zamówień.
Realizacja zamówienia w sklepie internetowym:
• Klient składa swoje zamówienie poprzez dodawanie do koszyka wybranych przez siebie towarów.
• Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do zalogowania się na swoje Indywidualne konto klienta, a w przypadku nowych klientów do jego założenia. Założenie Indywidualnego konta klienta jest natychmiastowe po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Wyrażenie chęci założenia Indywidualnego konta klienta jest potwierdzane linkiem aktywacyjnym wysyłanym na podany adres e-mail.
• Klient może skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
• Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – Klient musi wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczania Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
• Klient ma możliwość modyfikacji swojego zamówienia do czasu jego ostatecznego potwierdzenia w formularzu zamówienia – przycisk potwierdzam zamówienie.
• Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia przez klienta, wypełnieniu przez niego formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz ostatecznym potwierdzeniu zamówienia poprzez przycisk Potwierdzam zamówienie. Zamówienie złożone w ten sposób pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
• Po złożeniu na podany adres e-mail Klienta jest wysyłane potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego szczegółami. Szczegóły złożonych zamówień są dostępne na Indywidualnym koncie Klienta.

§ 4 Płatność i cena

• Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska 57-1090-1450-0000-0001-5022-3905
b) Płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska 57-1090-1450-0000-0001-5022-3905
c) Płatności elektroniczne za pośrednictwem przelewy24.pl
d) BLIK
e) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w momencie dostarczenia produktu przez Dostawcę za pośrednictwem listonosza, kuriera lub w paczkomacie (płatność za pobraniem)

• W przypadku płatności realizowanej przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu złożenia zamówienia, w tytule przelewu lub wpłaty podając numer zamówienia oraz imię i nazwisko Zamawiającego.
• W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
• Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 2 dni od daty ich zaksięgowania, zostaną automatycznie anulowane ( z wyjątkiem zamówień opłacanych za pobraniem).
• Za datę zapłaty zamówienia uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
• W przypadku zapłaty przez Klienta tylko części wartości zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wezwie Klienta do dokonania płatności uzupełniającej. W przypadku braku dokonania płatności uzupełniającej przez Klienta w ciągu 2 dni od wezwania Sprzedawcy zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
• W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
• Sprzedający zastrzega prawo do zmiany cen i terminów realizacji Produktów dostępnych na grupie sprzedażowej. Zmiany nigdy nie będą dotyczyły zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.
• Ceny prezentowanych towarów w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają odpowiednie podatki.
• Ceny podane w sklepie dotyczą jednej sztuki towaru.
• Cena nie zawiera kosztów dostawy.
• Ceny towarów obowiązują tylko podczas składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen, jednakże zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

Akcje promocyjne:
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych – promocje oraz wyprzedaże.
• Akcje promocyjne mogą polegać na udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany towar lub grupę towarów.
• Regulamin akcji promocyjnych będzie udostępniony każdorazowo w momencie uruchomienia akcji.
• Rabat jest liczony od wartości brutto towarów, bez kosztów dostawy.
• Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony przez Sprzedawcę lub do odwołania, a także do czasu wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną.

§ 5 Dostawa

• Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy spośród dostępnych. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy odbywają się w dni robocze.
• Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
• Klient, kupując za pośrednictwem platformy sprzedażowej automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
• Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) Przesyłka kurierska
b) Przesyła kurierska pobraniowa
c) Paczkomat
d) Odbiór osobisty dostępny pod adresem Wierzbowa 3/1, 63-004 Gowarzewo ( po wcześniejszej opłacie zamówienia przelewem internetowym)

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

• Towary zamówione przez Sklep wysyłane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

• Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.
• Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
• W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest termin ustalony indywidualnie z Klientem. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.
• Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

• Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwem jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia . W przypadku Przedsiębiorcy za wydanie produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi. W przypadku Konsumenta za wydanie produktu uważa się jego odebranie od przewoźnika przez Klienta.
• Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
• Zaleca się, aby klient będący Konsumentem w miarę możliwości dokonał sprawdzenia Protokołu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego przewóz lub spedycję. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby konsument spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.

§ 6 Odstąpienie od umowy
• Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
• W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
• W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. wiadomość na pocztę email sklep@lawendowaszafa.com.pl, Messenger podłączony do konta www.lawendowaszafa.com.pl na Facebooku lub pismo na adres prowadzonej działalności: Wierzbowa 3/1 63-004 Gowarzewo.
• Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient może skorzystać z formularza odstąpienia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego, jako załącznik do tego regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Klient może przygotować swój dokument.
• Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art.38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
• Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu.
• Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
• Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
• Przesyłany towar nie może nosić śladów użytkowania.
• Zwrot płatności:

a) sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, w wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez Sprzedawcę.
b) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

• Sprzedawca może wstrzymać się z zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczeniem przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
• Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

• Bez względu na to w jaki sposób Konsument zwraca towar powinien on zostać zapakowany w odpowiedni sposób, uniemożliwiający uszkodzenie w trakcie transportu.

• Zwracany towar zostanie przyjęty wtedy gdy będzie on odesłany z kompletną zawartością (również gratisy, upominki itp.), a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone i z nienaruszonymi metkami.

• W przypadku zwrotu towaru lub części towaru objętego promocją „wysyłka gratis” ( przy zakupie za minimum 159 zł) od kwoty zwrotu za odesłany towar odliczana jest kwota za przesyłkę (którą poniósł sprzedawca) – jeśli towar, który pozostał u Konsumenta jest o wartości poniżej 159 zł.

• Oferta wyprzedażowa nie podlega zwrotom

§ 7 Rękojmia za wady.

• Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
• Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. W związku z tym, Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
• Reklamacja powinna zostać wysłana na pocztę email sklep@lawendowaszafa.com.pl, Messenger podłączony do konta www.lawendowaszafa.com.pl na Facebooku lub pismo na adres prowadzonej działalności: Wierzbowa 3/1 63-004 Gowarzewo.
• Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego w załączniku do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
• W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru dostępnego w załączniku, reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją (Przykładowo: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące zawarcia umowy, daty, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, wskazanie rodzaju wady i daty jej wystąpienia).
• W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wzywa Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
• Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
• Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Klienta lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
• W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient zostanie powiadomiony o tym, czy Sprzedawca wyraża czy nie wyraża, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.
• Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
• Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 8 Ochrona danych osobowych.

• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w polityce prywatności, dostępnej pod adresem: www.lawendowaszafa.com.pl stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną.
• Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jej pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne, tj:
a) Posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych
b) Posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet.
c) Aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywne konto w social mediach (np. Messenger na Facebooku).

• W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności pdf., docx., jpg.
• Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
• Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności grupy sprzedażowej umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
• Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach grupy sprzedażowej, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
• Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.

Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość zwrócenia się do:
• Stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
• Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
• Powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
• Skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 11 Postanowienia końcowe.

• Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego pod adresem: www.lawendowaszafa.com.pl .
• Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
• Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.
• Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy. Zmiany regulaminu lub nowa treść regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
• Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
• Regulamin wchodzi w życie w dniu: 2 maja 2022.

ZAŁĄCZNIK numer 1: WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.
Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska
Ul. Wierzbowa 3/1 63-004 Gowarzewo
Reklamacja Produktu
Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt ……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.
Wada polega na:
Wada została stwierdzona w dniu:
Z uwagi na powyższe, żądam:
o wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
o nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
o obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
o odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
Posiadacz rachunku bankowego:
Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK numer 2: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………….
E-mail: …………………………….
Numer telefonu: …………………………….
Numer zamówienia: …………………………….
Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]
Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska
Ul. Wierzbowa 3/1 63-004 Gowarzewo
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących rzeczy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszę o zwrot kwoty ……………… zł
………………………………………………………………………………………(słownie złotych) poprzez:
o przekaz pocztowy na adres ………………………………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
o na rachunek bankowy o numerze: ………………………………………………………………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________