Polityka prywatności

Polityka prywatności (klauzula informacyjna RODO)

 

§ 1 Postanowienia ogólne
• Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów kupujących produkty u: Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska

• Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

• Dbam o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne.

§ 2 Administrator danych osobowych

• Administratorem danych osobowych jest: Anna Krzymieniewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP 668-169-80-50, REGON 521710630.

• Z administratorem można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: sklep@lawendowaszafa.com.pl lub pisemnie na adres: Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska ul. Wierzbowa 3/1 63-004 Gowarzewo, telefonicznie pod numerem 574 251 884.

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

• Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i subskrybentów zgodnie z przepisami RODO.
• Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, zniszczeniem.
• Administrator oświadcza, że podanie danych przez klientów dla celów realizacji zamówienia, jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.

§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane Klientów są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

• Realizacja zamówienia u: Lawendowa Szafa Anna Krzymieniewska (art.6 ust.1 lit. b RODO).
• Marketing bezpośredni własnych usług i produktów będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art.6 us.1 lit. f RODO).
• Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
• Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).
• Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO).
• Prowadzenia konta społecznościowego na platformie Facebook i aktywny udział w grupach sprzedażowych na Facebooku w celach marketingowych. Dane są przetwarzane w celu publikowania postów na fanpage’u i profilu na Instagramie, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami w mediach społecznościowych, udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, informowania o działalności, cele statystyczne (art.6 ust.1 lit.f RODO).
• Komunikacji z Klientami (i potencjalnymi klientami), m.in. w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Komunikacja odbywająca się poprzez wiadomość e-mail oraz Messenger (aplikacja połączona z kontem na Facebooku) (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
• Prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§ 5 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów są przechowywane przez następujący okres:

• Dane związane z realizacją zamówienia: przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń.
• Dane związane z realizacją działań marketingowych: do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
• Cele archiwalne: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
• W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
• Wywiązanie się z obowiązku prawnego lub podatkowego: do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
• W celu prowadzenia fanpage na Facebooku i profilu na Instagramie: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
• W celu komunikacji poprzez wiadomości: przez okres niezbędny do realizacji tego celu (do zakończenia korespondencji lub ustania celu biznesowego wymiany wiadomości).
• Dane dotyczące prowadzenia konta klienta: przez okres jego utrzymywania w sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez klienta żądania jego usunięcia.

§ 7 Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

• W związku z złożeniem zamówienia: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty e-mail, numer konta bankowego. W przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy, NIP.
• W związku z prowadzeniem marketingu na grupach sprzedażowych na Facebooku przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane na profilu użytkownika serwisu, w szczególności imię, nazwisko, nick.
• W pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.
• W związku z założeniem konta klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy.
• Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki język przeglądarki data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

§ 8 Udostępnianie danych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy sprzedaży Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

• Poczty email, Cyberfolks.pl
• pocztowe,
• przesyłkowe, InPost, UPS, DHL,DPD.
• płatności elektronicznych,
• księgowe, Biuro rachunkowe REDTAX Aldona Czechowska – Czopik 63-004 Tulce
• hostingowe, nazwa.pl
• newsletterowe,
• informatyczne, Marton Design – Strony internetowe
• fakturowe,
• marketingowe w zakresie obsługi Sklepu i fanpage.

§ 9 Uprawnienia Klientów

• Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
• W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem.
• W zakresie w jakim dane klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
• Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, można najpierw zgłosić Administratorowi mailowo: sklep@lawendowaszafa.com.pl
§ 9 Informacje końcowe.

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawna polskiego i RODO.

• Podczas korzystania z opcji dodawania ogłoszeń w grupach sprzedażowych na Facebooku, Administrator zbiera i gromadzi w sposób zautomatyzowany niektóre informacje. Facebook Ireland Limited z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. udostępnia informacje dotyczące wyświetlania postów, ich zasięgów, liczby interakcji czy danych demograficznych naszych obserwujących. Informacje te mają charakter statystyczny. Statystyki tworzone są w oparciu o obserwacje czynione przez Facebook Ireland Limited w odniesieniu do zachowań użytkowników serwisu Facebook.

Polityka plików cookies
1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym klienta, z którego dokonano połączenia.
2. Pliki cookies dostarczają danych informatycznych dotyczących korzystania ze Sklepu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• Rozpoznanie urządzenia używanego przez klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony.
• Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.
• Utrzymanie sesji klienta sklepu internetowego, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła.
• Dostosowanie zawartości i funkcjonowania sklepu internetowego poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie, skąd pochodzi klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego.
4. Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą klienta.
5. Klient w każdym momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.